Obowiązek informacyjny - podmioty współpracujace

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Miedźna
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netbel.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. -(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze) – prowadzenie dokumentacji księgowej.    
  Art. 6 ust. 1 lit.  b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – realizacja zawartej umowy cywilnoprawnej
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i księgowe. podmioty uczestniczące w realizacji zawartej umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, w którym został wystawiony dokument.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.