Obowiązek informacyjny

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Miedźna

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netbel.pl .

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·       rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.- zadeklarowania chęci korzystania z usług biblioteki oraz akceptacji regulaminu, stanowiących formę zawarcia umowy pomiędzy czytelnikiem, a biblioteką na realizację ww usług.

·      Realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r (Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej), a także przetwarzania w celach księgowych.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:

·      Okres 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, w którym został wystawiony dokument księgowy

·      Okres określony przepisami prawa dotyczącymi bibliotek

·      W przypadku danych czytelników - przez okres 3 lat od zakończenia aktywności czytelnika, pod warunkiem braku zaległości na jego koncie

6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową rejestracji jako czytelnika.