Klauzula informacyjna

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 

  1. administratorem  danych osobowych użytkowników biblioteki jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19,43-227 Miedźna,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@netbel.pl ,
  3.  Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami danych osobowych użytkowników mogą byćfirmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki,
  5.  dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,
  6. użytkownicy posiadają prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie,
  7. użytkownicy mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.